EV Power motor dual user controls setup

https://youtu.be/7Oxz4YIPj70